Thuê chỗ đặt máy chủ

(Choose Another Category)

1,800,000 VND
Hàng tháng
Tele Bronze
1U Chuẩn không gian
300W Công suất điện
Không giới hạn Lưu lượng
50 Mbps Băng thông trong nước
4 Mbps Băng thông quốc tế
100 Mbps Cổng cắm mạng
Có UPS
01 IP address
24/24 Hỗ trợ kĩ thuật
2,500,000 VND
Hàng tháng
Tele Silver
1U Chuẩn không gian
300W Công suất điện
Không giới hạn Lưu lượng
100 Mbps Băng thông trong nước
6 Mbps Băng thông quốc tế
100 Mbps Cổng cắm mạng
Có UPS
01 IP address
24/24 Hỗ trợ kĩ thuật
3,700,000 VND
Hàng tháng
Tele Gold
1U Chuẩn không gian
300W Công suất điện
Không giới hạn Lưu lượng
200 Mbps Băng thông trong nước
10 Mbps Băng thông quốc tế
1 GB Cổng cắm mạng
Có UPS
01 IP address
24/24 Hỗ trợ kĩ thuật
5,000,000 VND
Hàng tháng
Tele Platinum
1U Chuẩn không gian
300W Công suất điện
Không giới hạn Lưu lượng
300 Mbps Băng thông trong nước
15 Mbps Băng thông quốc tế
1 GB Cổng cắm mạng
Có UPS
01 IP address
24/24 Hỗ trợ kĩ thuật
6,200,000 VND
Hàng tháng
Tele Diamond
1U Chuẩn không gian
300W Công suất điện
Không giới hạn Lưu lượng
400 Mbps Băng thông trong nước
20 Mbps Băng thông quốc tế
1 GB Cổng cắm mạng
Có UPS
01 IP address
24/24 Hỗ trợ kĩ thuật