Máy chủ IBM Server

(Choose Another Category)

3,100,000 VND
Hàng tháng
IBM 1
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE3-1220 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 2.5″ HDD
1U Không gian
300W Điện áp
3,150,000 VND
Hàng tháng
IBM 2
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE3-1230 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 2.5″ HDD
1U Không gian
300W Điện áp
6,150,000 VND
Hàng tháng
IBM 3
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2609 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 2.5″ HDD
2U Không gian
550W Điện áp
6,150,000 VND
Hàng tháng
IBM 4
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2609 CPU
1x4GB RAM
1x300GB SAS 10krpm 2.5 HDD
2U Không gian
550W Điện áp
6,960,000 VND
Hàng tháng
IBM 5
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2620 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 2.5″ HDD
2U Không gian
550W Điện áp
7,070,000 VND
Hàng tháng
IBM 6
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1x E5-2620 CPU
1x4GB RAM
1x300GB SAS 10krpm 2.5 HDD
2U Không gian
550W Điện áp