Máy chủ DELL

(Choose Another Category)

3,000,000 VND
Hàng tháng
DELL1
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE3-1220 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 2.5″
HDD 1U Không gian
250W Điện áp
3,200,000 VND
Hàng tháng
DELL2
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE3-1230 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 2.5″ HDD
1U Không gian
250W Điện áp
6,500,000 VND
Hàng tháng
DELL3
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2609 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 2.5″ HDD
2U Không gian
750W Điện áp
6,850,000 VND
Hàng tháng
DELL4
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2620 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 2.5″ HDD
2U Không gian
750W Điện áp
6,800,000 VND
Hàng tháng
DELL5
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2609 CPU
1x4GB RAM
1x300GB SaS 15kkrpm 3.5 HDD
2U Không gian
750W Điện áp
6,800,000 VND
Hàng tháng
DELL6
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2620 CPU
1x4GB RAM
1x300GB SaS 15kkrpm 3.5 HDD
2U Không gian
750W Điện áp