Máy chủ HP

(Choose Another Category)

3,300,000 VND
Hàng tháng
HP1
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE3-1220 CPU
4GB RAM
1x500GB Sata 7.2rpm 3.5 HDD
1U Không gian
400W Điện áp
3,350,000 VND
Hàng tháng
HP2
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE3-1230 CPU
4GB RAM
1x500GB Sata 7.2rpm 3.5 HDD
1U Không gian
400W Điện áp
6,510,000 VND
Hàng tháng
HP3
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2609
CPU 4x4GB
RAM 1x500GB Sata 7.2rpm 3.5 HDD
2U Không gian
460W Điện áp
6,900,000 VND
Hàng tháng
HP4
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2620 CPU
4x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2rpm 3.5 HDD
2U Không gian
460W Điện áp
6,990,000 VND
Hàng tháng
HP5
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2609 CPU
4x4GB RAM
1x300GB SaS 15kkrpm 3.5 HDD 2U
Không gian
460W Điện áp
7,250,000 VND
Hàng tháng
HP6
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2620 CPU
4x4GB RAM
1x300GB SaS 15kkrpm 3.5 HDD
2U Không gian
460W Điện áp