Máy chủ Cisco

(Choose Another Category)

5,900,000 VND
Hàng tháng
CISCO1
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2609 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2rpm 3.5 HDD
1U Không gian
650W Điện áp
6,300,000 VND
Hàng tháng
CISCO2
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2609 CPU
1x4GB RAM
1x300GB SAS 15krpm 3.5 HDD
1U Không gian
650W Điện áp
6,350,000 VND
Hàng tháng
CISCO3
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2620 CPU
4x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 3.5 HDD
1U Không gian
650W Điện áp
6,650,000 VND
Hàng tháng
CISCO4
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2620 CPU
1x4GB RAM
1x300GB SaS 15kkrpm 3.5 HDD
1U Không gian
650W Điện áp