Máy chủ VNN

(Choose Another Category)

2,400,000 VND
Hàng tháng
VNN Server 1
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE3-1220 CPU
4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 3.5 HDD
1U Không gian
260W Điện áp
2,650,000 VND
Hàng tháng
VNN Server 2
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE3-1230 CPU
4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 3.5 HDD
1U Không gian
260W Điện áp
3,400,000 VND
Hàng tháng
VNN Server 3
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2609 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2rpm 3.5 HDD
1U Không gian
350W Điện áp
3,750,000 VND
Hàng tháng
VNN Server 4
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2620 CPU
1x4GB RAM
1x500GB Sata 7.2krpm 3.5 HDD
1U Không gian
350W Điện áp
4,300,000 VND
Hàng tháng
VNN Server 5
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2609 CPU
1x4GB RAM
1x300GB SAS 15krpm 3.5 HDD
1U Không gian
350W Điện áp
4,510,000 VND
Hàng tháng
VNN Server 6
1,000,000đ Khởi tạo dịch vụ
1xE5-2620 CPU
1x4GB RAM
1x300GB SAS 15krpm 3.5 HDD
1U Không gian
350W Điện áp