Hosting Windows

(Choose Another Category)

60,000 VND
Hàng tháng
Medium
600 MB Dung lượng lưu trữ
15 GB Lưu lượng/tháng
2 Tài khoản FTP/ Database
10 tên miền con
10 Email theo tên miền
Backup hàng tuần
24/7 Support
120,000 VND
Hàng tháng
Advanced
1000 MB Dung lượng lưu trữ
40 GB Lưu lượng/tháng
4 Tài khoản FTP/ Database
20 tên miền con
30 Email theo tên miền
Backup hàng tuần
24/7 Support
200,000 VND
Hàng tháng
Pro Plan
2000 MB Dung lượng lưu trữ
60 GB Lưu lượng/tháng
7 Tài khoản FTP/ Database
35 tên miền con
50 Email theo tên miền
Backup hàng tuần
24/7 Support
300,000 VND
Hàng tháng
Super Plan
3000 MB Dung lượng lưu trữ
90 GB Lưu lượng/tháng
10 Tài khoản FTP/ Database
50 tên miền con
70 Email theo tên miền
Backup hàng tuần
24/7 Support