Dịch vụ chữ ký số cho cá nhân

(Choose Another Category)

99,000 VND
01 năm
Personal ID Basic
1024-bit độ dài cặp khóa
Bảo vệ email (Email Protect)
99,000đ 1 năm
198,000đ 2 năm
249,000đ 3 năm
199,000 VND
01 năm
Personal ID Standard
1024-bit độ dài cặp khóa
Bảo vệ email (Email Protect)
Ký số (Document Signing)
199,000đ 1 năm
349,000đ 2 năm
499,000đ 3 năm
499,000 VND
01 năm
Personal ID Pro
1024-bit độ dài cặp khóa
Bảo vệ email (Email Protect)
Ký số (Document Signing)
Xác thực người dùng
499,000đ 1 năm
899,000đ 2 năm
1,198,000đ 3 năm